1. Administrator danych

Firma Joy Marketing Solutions Justyna Brzozowska – Sobieszek z siedziba w Łodzi (91-360 ), przy ul. Jaspisowa 68, właściciel marki FeelJ! Advanced sportswear, jest administratorem Pana/Pani danych osobowych.

2. Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pan/Pani kontaktować w sprawach związanych z Pana/Pani danymi osobowymi, w szczególności w celu realizacji Pana/Pani praw w tym zakresie:

a) listownie, na adres: Joy Marketing Solutions Justyna Brzozowska – Sobieszek, ul. Jaspisowa 68 91-360 Łódź;

b) mailowo, na adres: biuro@feeljoy.pl .

3. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Pana/Pani dane są przetwarzane w związku z zawarciem pomiędzy Panem/Panią a firmą Joy Marketing Solutions Justyna Brzozowska – Sobieszek umowy, na podstawie której założył Pan/założyła Pani konto w sklepie internetowym prowadzonym przez Joy Marketing Solutions Justyna Brzozowska – Sobieszek pod adresem www.feelj.eu (zwanej dalej: Umowa) i będą przetwarzane wyłącznie w celu prawidłowego wykonania Umowy, w tym realizacji składanych przez Pana/Panią zamówień.

Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust.1 lit. b) RODO.

4. Odbiorcy danych

Pana/Pani dane możemy udostępniać:  operatorom pocztowym oraz firmom kurierskim w celu kierowania do Pana/Pani rąk przesyłek wysyłanych w związku z zawarciem Umowy, jej wykonywaniem lub zakończeniem;  doradcom prawnym oraz firmom windykacyjnym w celu dochodzenia roszczeń na gruncie Umowy;  podmiotom świadczącym na rzecz firmy Joy Marketing Solutions Justyna Brzozowska – Sobieszek usługi informatyczne oraz opieki nad systemami informatycznymi, w których zapisywane są Pana/Pani dane osobowe.

5. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani do organizacji międzynarodowych.

6. Okres przechowywania danych osobowych

Pana/Pani dane przechowujemy do czasu przedawnienia potencjalnych roszczeń z tytułu Umowy.

7. Prawa osoby, której dotyczą dane

Przysługują Panu/Pani następujące prawa:

1) prawo dostępu do Pana/Pani danych oraz otrzymania ich kopii;

2) prawo do sprostowania (poprawiania) Pana/Pani danych;

3) prawo do usunięcia Pana/Pani danych (jeżeli Pana/Pani zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Pana/Pani dane, może Pan/Pani zażądać, abyśmy je usunęli);

4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych (może Pan/Pani zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub nieprawidłowe dane na Pana/Pani temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie a nie chce Pan/Pani, żebyśmy je usunęli, gdyż są potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub na czas wniesionego przez Pana/Panią sprzeciwu względem przetwarzania danych);

5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (aby skutecznie skorzystać z tego prawa powinien Pan/powinna Pani wskazać nam swoją szczególną sytuację, która w Pana/Pani ocenie uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Pana/Pani dane, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Pana/Pani danych są nadrzędne wobec Pana/Pani praw, lub też, że Pana/Pani dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń);

6) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (jeżeli uważa Pan/Pani, że przetwarzamy Pana/Pani dane niezgodnie z prawem, może Pan/Pani złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego).

8. Informacja o wymogu i dobrowolności podania danych

Podanie przez Pana/Panią //przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych jest warunkiem zawarcia lub kontynuowania Umowy i założenia lub dalszego funkcjonowania konta w sklepie internetowym prowadzonym przez Joy Marketing Solutions Justyna Brzozowska – Sobieszek w sklepie intermetowym www.feelj.eu a także realizacji zamówień w sklepie internetowym www.feelj.eu . Podanie przez Pana/Panią danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym.


Akceptuj

Ta strona używa plików Cookie w celu sprawnego działania.
Jeśli nie chcesz aby były one zapisywane na Twoim komputerze, możesz wyłączyć tę funkcję w opcjach przeglądarki.